Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Leverancier: De besloten vennootschap in oprichting met beperkte aansprakelijkheid Trusted Networks ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34177704, zijnde de Leverancier van de Dienst;
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten voor de Dienst.
 3. Dienst: de mogelijkheid om op abonnementsbasis een cloud-opslag af te nemen. Cliënt dient de bestanden in de cloud-opslag zelf te beheren. Verder valt onder het begrip ‘Dienst’ al hetgeen Cliënt Leverancier opdraagt om buiten het bestek van de abonnementsdienst voor Cliënt aanvullend te verrichten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Leverancier en Cliënt op grond waarvan Leverancier aan Cliënt de Dienst verleent.
 5. Website: de website van Leverancier waarop de Dienst wordt aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Leverancier zijn aanbieding baseert.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, geldt dat Leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 3. Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 4. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Cliënt de door Leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt komt tot stand nadat Cliënt het volledige bestelproces op de Website heeft afgerond en Leverancier de Dienst en toegangsgegevens heeft geactiveerd. Indien Leverancier niet tot activering overgaat, komt geen Overeenkomst tot stand.
 2. Leverancier heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Cliënt te weigeren.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden.
 4. De Overeenkomst kan tussentijds worden aangepast naar een uitgebreider abonnement. Het aangepaste abonnementsbedrag wordt per de eerstvolgende kalendermaand in rekening gebracht.
 5. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.
 6. Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:
  • indien de Cliënt zijn/haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Cliënt (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  • Cliënt onder curatele of bewind is gesteld,
  • Leverancier haar activiteiten met betrekking tot de Dienst staakt of liquideert.
  • Cliënt zijn/haar verplichtingen uit hoofd van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden op zodanige wijze schendt dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer aan de orde is.
 7. Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:
  • openstaande betalingen;
  • intellectuele eigendomsrechten;
  • aansprakelijkheid(sbeperkingen).

Artikel 5. Oplevering

 1. De datum van oplevering van de Dienst is vrijblijvend en wordt slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de datum van oplevering, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van zijde van Leverancier, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 2. Als tijdstip van oplevering geldt het moment waarop de Dienst voor Cliënt operationeel te benaderen is.
 3. Cliënt is verplicht om de Dienst terstond bij oplevering op eventuele tekortkomingen te controleren.
 4. Tekortkomingen in/aan de Dienst, welke bij oplevering aanwezig zijn, dient Cliënt binnen een periode van vijf (5) werkdagen na oplevering schriftelijk aan Leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het recht van Cliënt over tekortkomingen te klagen, vervalt.

Artikel 6. Conformiteit

 1. Opgaven van Leverancier betreffende prestaties, functionaliteiten, kleuren, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Leverancier niet.
 3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Leverancier verstrekte gegevens en informatie. Leverancier is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien Cliënt alle door Leverancier verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn verbintenissen ten opzichte van Leverancier heeft voldaan.

Artikel 7. Ondersteuning

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt de ondersteunende service van Leverancier tegen het geldende tarief van Leverancier en op de normaal gebruikelijke kantooruren.
 2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van Leverancier. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruikmaking van de gegevens door Cliënt.
 3. De medewerkers van Leverancier zijn bevoegd om, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van Cliënt, voor zover dit voor de ondersteuning noodzakelijk is. Leverancier heeft hiervoor te allen tijde onbeperkte toegang tot de Dienst.
 4. Het door Cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand door Leverancier veronderstelt de toezegging van Cliënt medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van Leverancier.

Artikel 8. Rechten en verplichtingen Leverancier

 1. Leverancier garandeert niet dat de Dienst te allen tijde beschikbaar is. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Dienst niet beschikbaar zijn, geldt het in artikel 13 van deze Voorwaarden bepaalde.
 2. Leverancier is gerechtigd naar eigen believen en bevinden, zonder overleg met de Cliënt derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
 3. Leverancier is gerechtigd naar eigen believen en bevinden zonder voorafgaand overleg met de Cliënt wijzigingen aan te brengen in de Dienst.
 4. Leverancier is gerechtigd de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden/Leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden/Leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk is vermeld.
 5. Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt Leverancier zich het recht voor om het aan Cliënt toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of andere redenen noodzakelijk is.
 6. Leverancier heeft het recht om op de Dienst, en in de door Dienst verzonden e-mailberichten naar derden een hyperlink en/of afbeelding op te nemen.
 7. Leverancier heeft het recht om de Dienst op te schorten wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, danwel wegens handelen/nalaten door de Cliënt dat strijdig is met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Rechten en verplichtingen Cliënt

 1. De Cliënt staat jegens Leverancier en zijn/haar afnemers ervoor in dat de goederen en/of diensten die de Cliënt levert en/of de wijze waarop de Cliënt zijn/haar transacties afwikkelt met de afnemer, geen strijd opleveren met enige wettelijke bepaling en/of rechtspraak. Enige (niet als uitputtende opsomming bedoelde) voorbeelden:
  • Het is de Cliënt verboden middels de Dienst:
   • het systeem te gebruiken voor illegale doeleinden.
   • bedrieglijke online marketingpraktijken uit te voeren.
   • ongevraagde commerciële e-mail (‘UCE’) of ongevraagde bulk e-mail (‘UBE’) te verzenden.
   • virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma’s in het netwerk of systeem te introduceren.
   • inbreuk te maken op wettelijke bescherming van auteursrecht of licentiering van programma’s en gegevens.
   • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat, opzettelijk of niet, enige toepasselijke nationale of internationale wet, of enige regels die daaruit voortvloeien, overtreedt.
   • persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming.
  • De Cliënt is verplicht:
   • zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de informatieplichten, die onder andere voortvloeien uit de Wet koop op afstand;
   • alle aanwijzingen van Leverancier die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Dienst op te volgen.
   • indien persoonsgegevens van derden worden opgeslagen middels de dienst een standaard overeenkomst rechtsgeldig te ondertekenen van de Europese Commissie Directoraat Justitie voor het opslaan van persoonsgegevens op computersystemen die zich buiten de EU bevinden.
 2. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor haar verplichtingen jegens Cliënt op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 10.1, zonder dat Leverancier uit hoofde van die ontbinding, onmiddellijke beëindiging danwel opschorting jegens Cliënt tot enige schadevergoeding is gehouden.
 3. Indien Leverancier haar Dienst aan de Cliënt opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, danwel wegens handelen/nalaten door de Cliënt dat strijdig is met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Cliënt voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort het abonnementsgeld verschuldigd.
 4. Hoewel Leverancier zich naar beste kunnen zal inspannen de gegevens van Cliënt zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden, is het afschermen van de gegevens in de cloud-opslag steeds de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt, nimmer van Leverancier. Op de Cliënt rust de verplichting om voortdurend en op eigen initiatief na te blijven gaan of de afscherming voor derden van zijn/haar bedrijfsgevoelige gegevens of andere gegevens waarvoor zij afscherming wenst, nog wel voldoende is. Het is de Cliënt niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Dienst op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Cliënt zal zijn inloggegevens tegenover derden strikt geheim houden.

Artikel 10. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11. Privacy

 1. Cliënt verklaart alle gegevens die hij/zij bij het registratieproces voor de Dienst, heeft moeten invoeren, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
 2. Cliënt stelt Leverancier steeds onverwijld schriftelijk danwel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer bij de betaalde Dienst.
 3. Cliënt wordt er bij deze uitdrukkelijk op gewezen dat Leverancier gelast kan worden de ten deze bedoelde gegevens van Cliënt en de overige gegevens rondom zijn/haar website/webshop te verstrekken aan justitiële, gerechtelijke en overige ambtelijke autoriteiten. Indien Leverancier gelast wordt de ten deze bedoelde gegevens te verstrekken aan de voormelde autoriteiten, dan zal Cliënt die verstrekking door Leverancier, nooit tegenwerpen.

Artikel 12 Risico en aansprakelijkheid

 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of een hulppersoon van Cliënt zijn gebracht.
 2. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 3. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevenden.
 4. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 13. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt aan Leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan Leverancier is voorgeschreven.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en gaan in na verloop van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Geschillen welke tussen Leverancier en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Leverancier en Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
 3. Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 15.2 genoemde geschillenregeling volgt.